Pregled vseh valov raziskave

 

 

Pregled CAPI modulov vprašalnika SHARE (1., 2., 4., 5., 6., 7. in 8. val)

Oznaka  Moduli vprašalnika  Primeri
CV Uvodni pregled gospodinjstva
(Coverscreeen)
Leto in mesec rojstva, spol, sestava gospodinjstva, partnerstvo, datum anketiranja
DN Demografija
(Demographics)
Izobrazba, zakonski stan, država rojstva in državljanstvo, starši ter bratje in sestre
SN
4., 6. in 8. val: Socialna omrežja 
(Social networks)
Egocentrična socialna omrežja, pogostost stikov, čustvena bližina, geografska bližina, zadovoljstvo z omrežjem 
CH
Otroci 
(Children)
Število in demografske značilnosti otrok 
PH Zdravje
(Physical Health)
Samoocena zdravstvenega stanja, bolezni, teža in višina, (I)ADL omejitve [(instrumentalne) v dnevnih aktivnostih]
BR Zdravju tvegano vedenje
(Behavioural Risks)
Kajenje in alkohol, prehrana, fizična aktivnost
CF Kognitivne funkcije
(Cognitive Function)
Samoocena bralnih & pisalnih veščin, orientacija, učenje besednih seznamov, spontani in kasnejši priklic, govorne veščine, numerične sposobnosti 
MH Duševno zdravje
(Mental Health)
Ocenjevalna lestvica depresije (Euro-D & CES-D), upanje
HC Zdravstveno varstvo
(Health Care)
Obiski zdravnika, nočitve v bolnišnici, operacije, pretekla nega, plačila za zdravstvene storitve 
EP
 
Zaposlitev in upokojevanje
(Employment and Pensions)
Zaposlitveni status, individualni dohodki (socialni prejemki, pokojnine), zaposlitev, zadovoljstvo na delovnem mestu
IT Od 5. vala dalje: Računalnik in internet (Computer & Internet) Uporaba računalnika in interneta, samoocena veščin
MC Otroštvo
(Mini Childhood)
Zdravje ter materialne in socialne okoliščine v času otroštva
GS
Moč stiska pesti
(Grip strength)
Test fizičnih sposobnosti
WS
1. in 2. val: Hitrost hoje
(Walking Speed)
Test fizičnih sposobnosti
CS
2. in 5. val: Vstajanje s stola
(Chair Stand)
Test fizičnih sposobnosti
PF
2., 4., 6. val: Moč pljučne kapacitete
(Lung strength (peak flow))
Test fizičnih sposobnosti (moč izdiha)
BS
6. val: Vzorec krvi
(Blood Sample)
Biomarker
SP Socialna opora
(Social Support)
Dana in prejeta pomoč ali oskrba 
FT Finančni transferji
(Financial Transfers)
Prejeta/dana materialna darila oz. denar
HO Bivalni pogoji
(Housing)
Lastniki (vrednosti hipotek in posojil), najemniki (najemnine), tip in značilnosti zgradbe, v kateri živijo 
HH Dohodki gospodinjstva
(Household Income)
Viri dohodka vseh članov gospodinjstva
CO Potrošnja
(Consumption)
Izdatki za hrano, dobrine in storitve, shajanje skozi mesec 
AS Premoženje
(Assets)
Bančni in pokojninski računi, delnice, obveznice in skladi, prihranki 
AC Aktivnosti
(Activities)
Prostovoljstvo, društva, verske organizacije, motivacija, kakovost življenja (CASP-12)
EX Pričakovanja
(Expectations)
Pričakovanja anketirancev glede prihodnosti, sprejemanje finančnih odločitev, zaupanje v druge ljudi, verska usmerjenost
SR 8. val: Ožalovanje varčevalnih navad  Varčevalne navade v mlajših letih ter morebitno obžalovanje preteklih navad potrošnje/varčevanja
TE 8. val: Poraba časa Poraba časa za različne aktivnosti
IV Anketarjeve beležke
(Interviewer Observations)
Pripravljenost za odgovarjanje, razumevanje vprašanj, tip zgradbe, v kateri poteka anketiranje, soseska 

 

Pregled posebnih modulov vprašalnika SHARE

Oznaka  Posebni moduli vprašalnika  Opis 
XT Zaključna anketa
(End-of-Life Interview)
Anketa z nadomestno osebo o zadnjem letu življenja pokojnega respondenta
DO Vprašalniki na papirju
(Drop-Off questionnaires)
Vprašalniki za samoizpolnjevanje na papirju, ki so lahko dodani po koncu glavnega CAPI vprašalnika 
VI
Vinjete
(Vignettes)
Vprašalniki za samoizpolnjevanje na papirju, ki so lahko dodani po koncu glavnega CAPI vprašalnika (1. in 2. val)
TC Tehnične spremenljivke
(Technical Variables)
Spremenljivke, ki določajo potek vprašalnika
AX
Meritve gibanja
(Accelerometry)
Merjenje telesne aktivnosti s pomočjo merilnika - akcelerometra  (8. val)

 

Pregled objektivnih fizičnih meritev v raziskavi SHARE 

   

1. val

2. val  3. val  4. val  5. val  6. val  7. val  8. val 
Fizične meritve
Testi fizičnih sposobnosti Moč stiska roke
(Grip strength)
da da da da da da da da
Moč pljučne kapacitete
(moč izdiha)
(Lung strength (peak flow))
- da - da - da - -
Hitrost hoje
(Walking Speed)
da da - - - - - -
Vstajanje s stola
(Chair Stand)
- da - - da - - -
Meritve gibanja
(Accelerometry)
- - - - - - - da*
Telesne mere Teža (lastno poročanje)
(Weight (self reported))
da da - da da da da da
Višina (lastno poročanje)
(Height (self reported))
da da - da da da da da
Biomarkerji
  Analize posušenih kapljic krvi
(Dried Blood spots analyses)
          da*    
* ne v vseh državah SHARE

 

Pregled modulov generiranih spremenljivk v raziskavi SHARE 

Oznaka  Moduli generiranih spremenljivk 1. val  2. val  3. val  4. val  5. val  6. val  7. val  8. val 
gv_allwaves_cv_r Uvodni pregled čez vse valove
(Allwaves Coverscreen)
Modul čez vse valove
(Cross-wave module)
gv_longitudinal_weights Longitudinalne uteži Modul čez vse valove
(Cross-wave module)
gv_exrates Menjalni tečaji za vse valove (nominalni in prilagojeni za PKM) Modul čez vse valove
(Cross-wave module)
gv_job_episodes_panel Zaposlitveni status vsakega SHARELIFE respondenta tekom njegovega celotnega življenja Modul čez vse valove
(Cross-wave module)
gv_linkage
Povezovanje baz podatkov (samo Nemčija)
Modul čez vse valove
(Cross-wave module)
gv_weights Presečne uteži 
(Cross-sectional sampling design and calibrated weights)
da da da da da da da da
gv_imputations Imputacije 
(Multiple Imputations)
da da - da da da da -
gv_isced Izobrazba (ISCED-97 / od 5. vala tudi ISCED-11) da da - da da da da da
gv_health Spremenljivke in indeksi fizičnega in duševnega zdravja, kot so BMI, EURO-D depresijska lestvica, idr. da da - da da da da da
gv_networks Informacije o socialnih omrežjih       da   da   da
gv_grossnet Neto dohodek izpeljan iz poročanega bruto dohodka da - - - - - - -
gv_ssw Social security wealth - - - da - - - -
gv_deprivation Indeksi materialne in socialne prikrajšanosti - - - - da - - -
gv_children Združene informacije o otrocih - - - - - da da da
gv_isco Klasifikacija poklicev na podlagi ISCO in dejavnosti na podlagi NACE da - - - - - - -
gv_dbs Posušene kapljice krvi - - - - - da - -
gv_big5 Velikih pet faktorjev osebnosti - - - - - - da da
gv_accelerometer_day/
_hour/_total
Meritve gibanja (Accelerometry)
- - - - - - - da

 

Retrospektivni SHARELIFE moduli vprašalnika 3. in 7. vala

3. val 7. val Vsebina modula vprašalnika
CV_R CV_R Uvodni pregled na ravni posameznika
ST DN Demografski podatki
AC RA Retrospektiva nastanitve
CS CC Razmere v otroštvu
DQ DQ Zdravstvene omejitve / invalidnost
FS FS Finančni položaj
GL GL Življenje v splošnem, preganjanja & diskriminacija
HC RH Retrospektiva zdravstvenega varstva
HS HS Zdravje
RC RC Retrospektiva zgodovine otrok
RE RE Retrospektiva zaposlenosti
RP RP Retrospektiva zgodovine partnerstva
WQ WQ Kakovost (trenutne) zaposlitve

 

Pregled posebnih podatkovnih zbirk SHARE

 Posebne podatkovne zbirke  Opis
SHARE Corona Survey CATI anketiranje o življenjskem položaju v času COVID-19 (8. val)
Meritve gibanja (Accelerometry) Podatki o fizični aktivnosti na podvzorcu 10 držav (8. val)
SHARE vadnica
(easySHARE)
Generirana panetna baza podatkov za začetnike (1., 2., 4., 5., 6. in 7. val)
Povezovanje baz podatkov
(Record Linkage)
Povezovanje podatkov raziskave SHARE z administrativnimi bazami podatkov (3., 4., 5., 6. in 7. val)
Anketa med anketarji
(Interviewer Survey)
Dodatne informacije o anketarjih (5. in 6. val)
Panel zaposlitvene zgodovine
(Job Episode Panel)
Generirani panel zaposlitvene zgodovine anketirancev za potrebe vseživljenjske analize (3. in 7. val)
Biomarker Zbiranje posešenih kapljic krvi v 12 SHARE državah (6. val)