SHARE Corona Survey

 

DOI: 10.6103/SHARE.w8ca.100

Številka objave: 1.0.0.

Datum objave: 23. junij 2021

 

Navodila za navajanje vira:

Börsch-Supan, A. (2020). Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) Wave 8. COVID-19 Survey 1. Release version: 0.0.1. beta. SHARE-ERIC. Data set. DOI: 10.6103/SHARE.w8cabeta.001

Priročnik SHARE COVID-19 Survey Release Guide vsebuje kratek pregled podatkovne zbirke.

Registrirani uporabniki SHARE podatkov lahko do podatkov SHARE COVID-19 dostopajo prek raziskovalnega centra SHARE Research Data Center.

Več informacij o dodatni podatkovni zbirki za znanstveno raziskovanje, ki vsebuje tudi podatke o datumu izvedbe COVID-19 ankete, je na voljo tukaj.

 

Prispevek raziskave SHARE k proučevanju družbenih, zdravstvenih in ekonomskih posledic COVID-19

V okviru raziskave SHARE - Raziskave o zdravju, procesu staranja in upokojevanju v Evropi - se je v začetku junija 2020 začelo zbiranje anketnih podatkov v okviru nove raziskave »SHARE Corona Survey«. V računalniško podprto telefonsko anketo (CATI - Computer Assisted Telephone Interview) je bil vključen podvzorec SHARE panelnih respondentov. Anketa vsebinsko obsega ista področja kot redni SHARE vprašalnik, vendar je krajša in se osredotoča na življenjski položaj starejših (oseb starih 50 let in več) v času po izbruhu pandemije COVID-19.

Podatki, zbrani s tem vprašalnikom, bodo omogočili poglobljeno raziskovanje o tem, kako se rizična skupina starejših spopada z zdravstvenimi in socialno-ekonomskimi posledicami COVID-19. Velika prednost teh podatkov bo možnost merjenja in interpretacije razlik med državami in v času (longitudinalno). Vpetost raziskave SHARE v globalno mrežo harmoniziranih raziskav o staranju omogoča primerjave na evropski in celo globalni ravni o tem, kako dobro so se zdravstveni in socialni sistemi odzvali na pandemijo in katere lekcije lahko iz tega potegnemo za prihodnost. Poleg tega uporaba podatkov iz prejšnjih valov raziskave SHARE omogoča primerjavo socialno-ekonomskih vplivov te krize s preteklimi krizami, kot je bila na primer gospodarska kriza iz leta 2008.

 

Prehod na telefonsko anketiranje v času pandemije COVID-19

Izbruh COVID-19 je nastopil na sredini 8. vala zbiranja podatkov raziskave SHARE. Zato je bilo marca 2020 potrebno prekiniti terensko delo v vseh sodelujočih državah. Do prekinitve zbiranja podatkov je bilo opravljenih približno 70% vseh pričakovanih panelnih anket in 50% pričakovanih anket osvežitvenega vzorca (osvežitveni vzorec sestavljajo nove osebe, ki še niso sodelovale v raziskavi SHARE in jih v vzorec vključimo z namenom, da nadomestimo izgubo oseb v mlajših kohortah zaradi staranja obstoječega panela ter izgubo oseb zaradi smrti, bolezni ali zavrnitve nadaljnjega sodelovanja).

Da bi lahko nadaljevali z zbiranjem podatkov, je bil izveden prehod na telefonsko anketiranje (CATI). Prehod s prejšnjega osebnega anketiranja na telefonsko anketiranje je bil z vidika zagotavljanja varnosti naših anketirancev in anketarjev najbolj primerna izbira. Razlogi in posledice takšne odločitve so podrobneje predstavljeni v publikaciji, navedeni na koncu te strani.

 

Vsebina SHARE Corona vprašalnika

Kot odgovor na izbruh pandemije COVID-19 in z njo povezanih ukrepov za zajezitev širjenja okužb je bil razvit poseben SHARE Corona vprašalnik. Vprašalnik zajema vprašanja o okužbah z novim koronavirusom in spremembah v življenju posameznika zaradi ukrepov povezanih z obvladovanjem epidemije:

  • Zdravje in z zdravjem povezano vedenje:

Splošno zdravje pred in po izbruhu epidemije COVID-19, izvajanje ukrepov za preprečevanje okužb (npr. socialna distanca, uporaba maske idr.)

  • Duševno zdravje:

Tesnoba, depresivnost, težave s spanjem, osamljenost pred in po izbruhu epidemije

  • Okužbe in zdravstveno varstvo:

Prisotnost simptomov značilnih za COVID-19, testiranje na okužbo in hospitalizacije, opustitev ali odpoved zdravstvene obravnave, zadovoljstvo z zdravstveno obravnavo

  • Spremembe v delovnem in zaposlitvenem položaju:

Brezposelnost, zaprtje podjetja, delo od doma, spremembe v številu delovnih ur in dohodku, finančna podpora

  • Socialno omrežje posameznika:

Spremembe v osebnih stikih s člani družine in prijatelji, nudenje in prejemanje pomoči pri zagotavljanju osnovnih življenjskih potrebščin ter pri osebni negi

 

Na spletni strani mednarodnega koordinatorja projekta SHARE lahko najdete vprašalnik SHARE Corona questionnaire v nacionalnih jezikih vseh SHARE držav.

 

Prilagoditve vzorca

Za izvedbo CATI ankete je bil v vsaki državi izbran vzorec anketirancev, ki je vključeval: 1) člane panela, ki zaradi prekinitve terena še niso bili anketirani v okviru 8. vala in 2) člane panela, ki so že bili anketirani v okviru 8. vala. Skupno je vzorec za vse države obsegal več kot 80.000 anketirancev. Za obe skupini anketirancev je bil uporabljen enak vprašalnik; edina razlika med obema skupinama je bila, da smo osebe, ki še niso bile anketirane v okviru 8. vala, povprašali tudi o morebitnih spremembah v sestavi gospodinjstva v času od zadnjega anketiranja. Ponovno anketiranje istih oseb, ki so že bile anketirane v 8. valu, ponuja možnost obsežnega proučevanja sprememb v socialnem omrežju anketirancev, njihovem zdravju in zdravstvenem vedenju ali ekonomskem položaju zaradi krize, povezane s COVID-19. Poleg tega razlikovanje med že anketiranimi oz. še ne-anketiranimi člani panela omogoča metodološke raziskave o učinkih (ne)odgovorov, merskih napakah in stroških anketiranja. To pa je osnova za zagotavljanje zanesljivih empiričnih rezultatov na področju družboslovnih raziskav in je še posebej pomembno v primerih, ko pride do spremembe metode anketiranja.

 

Posledice za prihodnje valove raziskave SHARE

Nadaljevanje zbiranja podatkov 8. vala raziskave SHARE s posebnim SHARE Corona vprašalnikom po telefonu je potekalo v obdobju od junija do avgusta 2020 v 27 evropskih državah in Izraelu. Poleg tega bodo določeni deli SHARE Corona vprašalnika vključeni tudi v prihodnjih panelnih valovih, kar bo omogočilo proučevanje dolgoročnih posledic COVID-19. To bo na primer omogočilo primerjavo, kako se je visoko tvegana skupina starejših anketirancev soočala s krizo, kako so se nacionalni zdravstveni in socialni sistemi odzvali na pandemijo in katere lekcije je potrebno potegniti za prihodnost iz zelo različnih političnih reakcij držav SHARE v boju s pandemijo.

 

Podrobnejše informacije o metodoloških prilagoditvah in inovacijah novega vprašalnika najdete v:

Scherpenzeel, A., Axt, K., Bergmann, M., Douhou, S., Oepen, A., Sand, G., Schuller, K., Stuck, S., Wagner, M., & Börsch-Supan, A. (2020). Collecting survey data among the 50+ population during the COVID-19 outbreak: The Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE). Survey Research Methods, 14(2), 217-221.

 

Starejše objave:

Podatkovna zbirka Številka objave Datum objave DOI
SHARE Wave 8 COVID-19 data 0.0.1 17. december 2020 10.6103/SHARE.w8cabeta.001